บ้านบานเย็น

ขอแนะนำโรงเรียนของเรา

 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

 

                                                       

 ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน  

คลิกเข้ามาเลยเจ้า

 

http://www.yupparaj.ac.th

 

 

นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ผู้อำนวยการบุญเสริญ สุริยา เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.09 น. ผู้อำนวยการบุญเสริญ สุริยา ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ในการนี้ได้มี ฝ่ายบริหาร ครู นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับ

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เกิดเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๒ ที่ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
เข้าศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดอินทราพิบูลย์
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (รุ่นแผลงศร)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค จากวิทยาลัยเกษตรกรรมลำพูน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ปริญญาตรี (ศึกษาศาสตร์บัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มรับราชการ
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ในตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๔ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ ๕ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๑ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ ๖ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผู้อำนวยการ ระดับ ๘ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
ตลอดระยะเวลาที่รับราชการมากว่า ๒๗ ปี ผอ.บุญเสริญ สุริยา ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์มากมาย อาทิ
-รางวัลข้าราชการพลเรือน ดีเด่น รับเข็มเชิดชูเกียรติ “ ครุฑทองคำ ” สำนักงานนายกรัฐมนตรีประจำปี ๒๕๕๐ จากสำนักนายกรัฐมนตรี
– รางวัลครูดีเด่นประเภทผู้บริหารสถานศึกษา รับเข็มเชิดชูเกียรติ “ คุรุสดุดี ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– รางวัลเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๕๒
-รางวัล ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน เป็นบุคลต้นแบบที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างการทำความดีของสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปี ๒๕๕๒
-ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
-รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาการบริหารการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๑
– ได้รับพระราชทานเหรียญชายแดน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรและเป็นผลดีต่อราชการจากสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
-ได้รับเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จากกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

ด้านการบริหารสถานศึกษา
ผอ.บุญเสริญ สุริยา ยึดหลักธรรมบริหารโรงเรียน “พรหมวิหาร ๔” ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา การบริหารสถานศึกษาต่าง ๆ และสามารถนำพาสถานศึกษาเหล่านั้นได้รับรางวัลมากมาย ได้แก่
-โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘
-โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
-โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๖ “ตามรอยเท้าพ่อ กับ ฮอนด้า” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
-โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ รั้วโรงเรียน” และนโยบายด้านภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด ( Drug – Free ) รับ “ เกียรติบัตรทองคำ” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
-โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๓ จากคุรุสภา
-โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
-โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
-โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ ๑ อำเภอ ๑โรงเรียนในฝัน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
-โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม ๑ วัด ๑ ตำบล ๑ โรงเรียน คนดีศรีเชียงใหม่ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่
– ชมรมเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วงชั้นที่ ๓ – ๔ ประเภทยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๐
-โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้ผ่านการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่ดำเนินการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๐

นายวิษณุ   ไชยแก้วเมร์

นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

 

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

 

เกิดวันที่    2    กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2497

สถานภาพ    สมรสกับ   นางกิ่งกาญจน์   ไชยแก้วเมร์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

มีบุตร – ธิดา  3  คน

 1. นายธนากร   ไชยแก้วเมร์  ประกอบอาชีพส่วนตัว  ณ ประเทศออสเตรเลีย
 2. น.ส.พรชนก   ไชยแก้วมาร์  กำลังศึกษาคณะแพทยศาสตร์  ม.มหิดล  จ.นครปฐม
 3. น.ส.กนกอร  ไชยแก้วมาร์  กำลังศึกษา  Finance  and  Banking  ม.พายัพ  จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ปัจจุบัน     48   หมู่  3    ตำบลขัวมุง     อ.สารภี     จ.เชียงใหม่

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ภาษาอังกฤษ  วิทยาลัยครูเชียงใหม่  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)  การบริหาร  การศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร  วิทยาเขตเชียงใหม่

ประวัติการรับราชการ

ปี 2520 – 2524                     ครูโรงเรียนจอมทอง

ปี 2524 – 2529                     อาจารย์ 1  โรงเรียนจอมทอง

ปี 2529 – 2535                     รักษาการผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  ร.ร.จอมทอง

ปี 2536                                   ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับ 7   ร.ร.หอพระ

ปี 2536 – 2543                    อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

ปี 2545 – 2546                    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง

 ปี 2547 – 2551                    ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง

ปี 2551 – 2554                    ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง

ปี 2554                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา

 1.  สร้างเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  สพท.เชียงใหม่ เขต 5ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพท.เชียงใหม่เขต 5
 2.   รักษาการประธานอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพท.เชียงใหม่  เขต 6
 3.   รางวัลดีเด่น  ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับประเทศ  ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 4.   ผู้บริหารโรงเรียนคนดีศรีเชียงใหม่ดีเด่น  โครงการ  “ร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์คนดีศรีเชียงใหม่”  ภายใต้โครงการพัฒนาประชาเป็นสุข  “คนดีศรีเชียงใหม่”  ประจำปี  2547, 2549 และ 2553 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดเชียงใหม่
 5.   คณะทำงานจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของกลุ่มเร่งรัดคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูลผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ประจำปีการศึกษา  2550
 6.   ประธานผู้ก่อตั้งการจัดการเรียนการสอน  รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  ระดับ  ปริญญาตรี และปริญญาโท  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  (สาขาจอมทอง)
 7.   คณะกรรมการริเริ่มการจัดสร้าง  วัดล้านนาญาณสังวรารามถวายสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ-พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  (สุวัทฒนมหาเถระ  เจริญคชวัตร)
 8.   กรรมการบริหารการศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 5
 9.    เจ้าภาพจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติลอยกระทง    On-Line   ตามโครงการ ASIAN    DIALOG      ถ่ายทอดสดครั้งแรกในประเทศไทย      ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสหราชอาณาจักร  สิงคโปร์   มาเลเซีย  และไทย  ในวันที่  4  พฤศจิกายน  2552  ณ  โรงเรียนสันกำแพง
 10.    ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต  1 – 6
 11.    ประธานศูนย์วิชาการภาษาฝรั่งเศส   ภาคเหนือตอนบน
 12.    ผู้กำกับพิเศษนักศึกษาวิชาทหาร        ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก  33  ดีเด่น
 13.   วิทยากรพี่เลี้ยง  การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนเข้าสู่ตำแหน่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต  5
 14.    คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะผู้บริหาร  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 15.    ประธานศูนย์เครือข่ายวิชาการมัธยมศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

(พ.ศ. 2551 – 2554)

นายธนา   อานนทวิลาศ

ที่อยู่ปัจจุบัน

                บ้านเลขที่  148 – 154  ถนนวังสิงห์คำ   ตำบลป่าตัน  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่

อาชีพ

                นักธุรกิจ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หจก. ธนาพาณิชย์เชียงใหม่

วุฒิการศึกษา

–            ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.ศ.3)  จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

–            ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอสันทราย เชียงใหม่

–            ระดับปริญญาตรี  จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

–            ระดับปริญญาโท  จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การทำงาน

–            เจ้าของ/ผู้จัดการ  หจก.ธนาพาณิชย์ เชียงใหม่  จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

–            นายกสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย  (2551 – 2554)

–            ประธานกรรมการดำเนินงาน  พระบารมีปกเกล้าฯ  ยุพราชวิทยาลัย 100 ปี  ในพระอุปถัมภ์

  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี

–            ประธานผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5

–            ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  (2551 – 2554)

 

 

 

แนะนำนายกสมาคมผู้ปกครองและครูยุพราชวิทยาลัย 

 (พ.ศ. 2553 – 2554)

นายธนภัทร    เฉลิมชุติเดช

ที่อยู่ปัจจุบัน

                บ้านเลขที่  38  ถนนมนตรี   ตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

อาชีพ

                นักธุรกิจ   เจ้าของกิจการจำหน่ายหนังสือ

วุฒิการศึกษา

                ระดับปริญญาตรี  จาก  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การทำงาน

–           อดีตประธานกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพุทธิโศภณ

–            ประธานชมรมผู้ปกครองโรงเรียนพุทธิโศภณ

–            รองประธานมูลนิธิพระครูพุทธิโศภณ

–            ประธานชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

–            กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

–             ผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย   

(พ.ศ.2553 – 2554)

นางวิภาวัลย์   วรพุฒิพงค์

เกิดวันที่     10   สิงหาคม    พ.ศ. 2500

ที่อยู่ปัจจุบัน

                บ้านเลขที่  22  ถนนป่าตัน  ตำบลป่าตัน   อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

อาชีพ

                นักธุรกิจ   หุ้นส่วนผู้จัดการ   หจก.บัวคอนสตรัคชั่น

วุฒิการศึกษา

–            ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

–            ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรียนยุพราช

–            ระดับปริญญาตรี  จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

–            ระดับปริญญาโท  จาก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทำงาน

–            อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่

–            อดีตที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เทศบาลนครเชียงใหม่

–            อดีตรองนายกเทศมนตรี  เทศบาลนครเชียงใหม่

–            อดีตเลขานุการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

–            อดีตรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: