ประกวดแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจ โครงการกรุงไทย ยุววาณิช ประจำปี 2554

 ครูมีข่าวดีมาแจ้งให้นักเรียน เรื่องการประกวดโครงงาน

นักเรียนสนใจ  รอฟังข่าวตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วค่ะ พวกเรา YRC  สู้  สู้   !!!

ตราสัญลักษณ์
“กรุงไทย ยุววาณิช ชีวิตที่เลือกได้”

สัญลักษณ์รูปเด็กกำชัยชนะพุ่งทะยานออกจากไข่เอง โดยไม่รอให้ถึงวันที่ไข่แตกเปลือก แสดงถึง เด็กที่เลือกเส้นทางหรือวิถีชีวิตที่เป็นของตนเอง ซึ่งการเลือกดำเนินชีวิตตามความต้องการ และความถนัด โดยไม่ยึดติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆ ที่เป็นมาในอดีตนั้น จะช่วยส่งให้เด็กประสบความสำเร็จได้ในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของโครงการที่ว่า “ชีวิตที่เลือกได้”
ธนาคารกรุงไทยจึงจัดทำโครงการกรุงไทย ยุววาณิช ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพที่แท้ จริงของตนเอง

 ความเป็นมา

นับตั้งแต่ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ทำให้ได้ตระหนักว่าประเทศจำต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง สามารถต่อสู้ในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจกับนานาประเทศได้

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะองค์กรหนึ่งในสังคมที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ได้ เล็งเห็นว่าแนวทางหนึ่งที่สำคัญ ในการเพิ่มศักยภาพของประเทศ คือการสร้างความสามารถในทางธุรกิจให้แก่ เยาวชนไทย ให้มีความรู้ ความคิด และจิตสำนึกในเชิงธุรกิจมากขึ้น เพื่อเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้ระบบเศรษฐกิจไปสู่ความมีเสถียรภาพในโอกาสครบรอบ 36 ปี ของธนาคารในปี 2554  คณะกรรมการธนาคารจึงได้จัดประกวดแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจ คือ โครงการกรุงไทย ยุววาณิช ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทย มีโอกาสแสดงความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการทดลองประกอบการทางธุรกิจ ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างมีระบบ เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 วิธีการสมัคร

สมัครทางเว็บไซต์

รับสมัคร ตั้งแต่ 13 มิถุนายน  2554  – 30 กรกฏาคม  2554

  1. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัครออนไลน์ โดยการเข้าไปในเว็บไซต์ http://www.youngenterprise.ktb.co.th เลือกหัวข้อ “การเข้าร่วมโครงการ” โดยเข้าไปที่หัวข้อ “สมัครทางเว็บไซต์”
  2. กรอกข้อมูลให้ครบตามที่ระบบกำหนดไว้ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม “ต่อไป”                         *รหัสผ่านใช้ในการแก้ไขข้อมูลและในการใช้บริการ Webboard
  3. ตรวจทานข้อมูลที่กรอกในข้อ 2 หากมีข้อผิดพลาดหรือต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม “กลับไปแก้ไข” ถ้าข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ ให้กดปุ่ม “ส่งใบสมัคร”
  4. ระบบจะมีหน้าต่างข้อความขึ้นมาแจ้ง “รหัสบริษัท” (11 หลัก)พร้อมทั้งข้อมูลที่กรอกไว้ ซึ่ง “รหัสบริษัท” นี้ ผู้สมัครต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างโครงการฯ กับบริษัทฯ ท่าน จนสิ้นสุดโครงการ
  5. สั่งพิมพ์หน้าใบสมัคร เพื่อเก็บไว้ หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน เมื่อกดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งให้ทราบว่า โครงการได้รับใบสมัครของท่านแล้ว
  6. ในกรณีที่ไม่พบหน้าต่างแจ้ง “รหัสบริษัท”  ให้กดปุ่ม  ***ถ้าไม่พบใบสมัครกรุณา คลิกที่นี่
  7. หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลในใบสมัครที่ส่งมายังโครงการฯแล้ว ให้เข้าไปที่http://www.youngenterprise.ktb.co.th และเลือกหัวข้อ “การเข้าร่วมโครงการ” จากนั้นให้ไปที่หัวข้อ “แก้ไขข้อมูลใบสมัคร” โดยผู้สมัครกรอกรหัสบริษัท แล้วกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะขึ้น ชื่อบริษัท/ชื่อสถานศึกษา จากนั้นเข้าไปที่ “แก้ไขใบสมัคร” ระบบจะให้ผู้สมัครใส่ “รหัสผ่าน” เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครต่อไป หรือติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการได้ที่ โทร.0-2208-8674-6

สมัครทางโทรสาร

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารได้ทาง Fax.  0-2256-8341
โดยส่งถึง คุณวรเนาว์ ดลเสมอ หรือ คุณวิพรรดา โพธิพันธุ์

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

http://www.youngenterprise.ktb.co.th/ktbye/default.aspx

 

Advertisements

About thaveekul

love sea and song

Posted on 07/05/2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน ประกวดแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจ โครงการกรุงไทย ยุววาณิช ประจำปี 2554.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: