100 ปี พระบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Published on the Occasion of the Centenary of

The Accession to the Throne of

His  Majesty King Vajiravudh of Thailand

23rd  October   2010

๑๐๐  ปีพระเสด็จผ่านพิภพ  พระคุณยังขจรจบมิรู้หาย

           ด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ –๒๕๕๔  มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ไทย เนื่องจากเป็นวาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งวันพระบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว “ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ”  พระมหากษัตริย์รัชกาลที่  ๖ แห่งราชจักรีวงค์ ซึ่งพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ในวันที่  ๒๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ และได้มีการจัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเทียรตามพระราชประเพณี  แห่งการเสด็จขึ้นครองราชย์ ระหว่างวันที่ ๓-๔  พฤศจิกายน  ๒๔๕๓

              การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้กระทำเป็นสองคราว  คราวแรก เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร เมื่อวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๔๕๓  อีกคราวเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๐  ธันวาคม  ๒๔๕๔ โดยมีผู้แทนพระองค์พระมหากษัตริย์ที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งเป้นตัวแทนของประมุขประเทศต่าง ๆ โดยตลอดระยะเวลา  ๑๕  ปี  แห่งการครองสิริราชสมบัติและตลอดพระชนม์ชีพ  ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นคุณพระโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอเนกประการ

             โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามยุพราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นพระอิสริยยศของพระองค์ท่านในขณะนั้นให้ไว้แก่สถานศึกษาแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๕๘  ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จึงได้จัดงานน้อมรำลึก “ สมโภช  ๑๐๐  ปี  พระบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติกดลิงก์

100ปีพระบรมราชาภิเษก 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

Footstep  of  the  Great  Philosopher – King Vajiravodh  Ratma  VI

 

         ละครตามรอยพระยุคคลบาทสมเด็จพระมหาธีราชเจ้าเพื่อเทิดพระเกียรติ  ๑๐๐  ปี พระบรมราชาภิเษก  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษาครบ  ๘๔  พรรษา   “   มัทนะพาธา  ”                                                 วันที่   ๒๔ – ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

 

Advertisements

About thaveekul

love sea and song

Posted on 11/27/2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน 100 ปี พระบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: