ยุวชน “อัศวิน มอก. ” Yrc Champion

ในปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม อัศวิน มอก.
สมัครได้ที่ครู ดรุณี กันธมาลา เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Green & Safe’s Knight) มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

รางวัลชนะเลิศ ““Rise Standard อัศวิน มอก Yrc Champion ”” (จำนวน 1 รางวัล) รับ ทุน จานวน 60,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศ ““Rise Standard อัศวิน มอก Yrc Champion ”” (จำนวน 1 รางวัล)
รับ ทุน จานวน 60,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ดำเนินโครงการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชน “ อัศวิน มอก.” และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ด้านการมาตรฐาน ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการมาตรฐาน ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และนำความรู้ด้านการมาตรฐานที่ได้รับจัดทำกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่มาตรฐานในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมโครงการ สำนักงานได้จัดให้มีการประกวดโครงการการสร้างเครือข่ายยุวชน ยุวชน “ อัศวิน มอก.” และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Green & Safe s Knight ) โดยทำการคัดเลือกตัวแทนที่เขียนโครงการและคัดเลือก 20 โรงเรียนทั่วไประเทศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 5- 7 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากในปัจจุบันนี้การมาตรฐานเป็นส่วนสำคัญต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้บริโภคโดยทั่วไป ทีม Yrc – Champion ตระหนักเห็นความสำคัญอย่างยิ่งว่าบุคลากรทางด้านการศึกษาครู เยาวชน ผู้ปกครองนั้น จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานให้ลงไปสู่การรับรู้ของเด็กเยาวชนและประชาชน จึงได้จัดทำโครงการ Rise Standard ขึ้นเพื่อต้องการให้นักเรียนและครูอาจารย์ ได้เห็นความสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

การประกวด โครงการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชน “อัศวิน มอก.” และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม “Rise Standard อัศวิน มอก Yrc Champion ”
ครูดรุณี กันธมาลา ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ธุรกิจ)
ได้ส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)
ได้ดำเนินโครงการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชน “อัศวิน มอก.” และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน
เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Green & Safe’s Knight)ใน วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้คัดเลือก รอบที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการจากใบสมัครทั้งสิ้น ๕๐ ทีมจาก โรงเรียนทั่วไประเทศ คัดเหลือ ๑๐ ทีม จาก ๕๐ โรงเรียน และรอบที่ ๒ คัดจาก ๑๐ ทีม โรงเรียน
โดยทีม “ Rise Standard อัศวิน มอก Yrc Champion ” จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ได้รับคัดเลือก ให้เข้าร่วมกิจกรรม ๑ใน ๑๐ ทีม
ผู้ดำเนินการ
1. ครู ดรุณี กันธมาลาครูที่ปรึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)
2. ครูรมมาดี พรวนหาญ หัวหน้าระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
3. น.ส. เกษแก้ว ภักดี รองผู้อำนวยการ
3. นายรังสฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด รองผู้อำนวยการ
4. นายบุญยิ่ง ฉัตรเสาวภัณฑ์ รองผู้อำนวยการ
5. น.ส.ศิริพร ดรุณธรรม รองผู้อำนวยการ
6. คุณวีรวิทย์ อนันต์ชัยธนกุล ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
7. นายมหาวัน กะวัง นายกสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย
8. ด.ญ.กัญญาณัฐ ไชยรัมย์ อัศวิน มอก.
9. ด.ญ.วิสิตา ขันแก้ว อัศวิน มอก.
10. ด.ญ.ชญาณิศแก้ว จันทร์กมล อัศวิน มอก.
11. ด.ญ.ชนิกานต์ คำพรหม อัศวิน มอก.
12. ด.ญ.จตุรพร พันธุ์จันทร์ อัศวิน มอก.
13. ด.ญ. จิรัชญา เชียงทอง ทีมงาน
14. ด.ช.พบเก้า สุวรรณวิชนีย์ ทีมงาน
15. ด.ช.วัชพล สุวรรณศรี ทีมงาน
16. ด.ช.วีรยุทร เจียมศักดิ์ ทีมงาน
17. ด.ญ.กิติยากร ภูสด ทีมงาน
18. ด.ญ.จิรานันท์ ทองห่อ ทีมงาน
19. ด.ญ.ปราณชนก ชูชัย ทีมงาน
20. ด.ญ.ชนกนาถ วชิรรังสรรค์ ทีมงาน
21. ด.ญ.ณัฐชานันท์ พัฒน์นิติชัย ทีมงาน
22. ฯลฯ ทีมงานอัศวิน มอก.
ผลการนำนักเรียนเดินทางไปประกวดโครงงาน ระหว่าง วันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ ๒ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้

– รางวัลชนะเลิศ ““Rise Standard อัศวิน มอก Yrc Champion ”” (จำนวน 1 รางวัล)
รับ ทุน จานวน 60,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รับ ทุน จำนวน 40,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รับทุน จำนวน 20,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
– รางวัลชมเชย (จำนวน 7 รางวัล)
รับทุน รางวัลละ 10,000 บาท ได้แก่
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดลำปาง
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนชัยมงคลพิทยา จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนมหาวิชานุกูล จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ จังหวัดกระบี่
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
ขอขอบคุณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้ดำเนินโครงการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชน“อัศวิน มอก.” และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม(Green & Safe’s Knight) และ ผู้สนับสนุนทุก ๆ ท่าน อาทิเช่น นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักเรียน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยตลอดจนชุมชน ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุน เป็นกำลังใจ ในการดำเนินโครงการจนได้รับความสำเร็จ

มีข่าวดีมาบอก
ในปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม อัศวิน มอก.
สมัครได้ที่ครู ดรุณี กันธมาลา เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Green & Safe’s Knight) มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายน้องๆ จะได้รับความรู้ ประสบการณ์ มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

Advertisements

Posted on 08/31/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน ยุวชน “อัศวิน มอก. ” Yrc Champion.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: