ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


ผอ2ผอ4ผอ6

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 06.19 น. ท่านผู้อำนวยการบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้เดินทางมาถึงโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโดยมี นางผ่องพรรณ สายทอง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราช พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ และนำท่านผู้อำนวยการบุญเสริญ สุริยา กราบพระทศพลญาณมหามุนี พระพุทธรูปประจำโรงเรียนยุพราช เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมนำท่านไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เกิดเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๒ ที่ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
เข้าศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดอินทราพิบูลย์
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (รุ่นแผลงศร)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค จากวิทยาลัยเกษตรกรรมลำพูน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ปริญญาตรี (ศึกษาศาสตร์บัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มรับราชการ
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ในตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๔ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ ๕ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๑ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ ๖ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผู้อำนวยการ ระดับ ๘ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
ตลอดระยะเวลาที่รับราชการมากว่า ๒๗ ปี ผอ.บุญเสริญ สุริยา ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์มากมาย อาทิ
-รางวัลข้าราชการพลเรือน ดีเด่น รับเข็มเชิดชูเกียรติ “ ครุฑทองคำ ” สำนักงานนายกรัฐมนตรีประจำปี ๒๕๕๐ จากสำนักนายกรัฐมนตรี
– รางวัลครูดีเด่นประเภทผู้บริหารสถานศึกษา รับเข็มเชิดชูเกียรติ “ คุรุสดุดี ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– รางวัลเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๕๒
-รางวัล ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน เป็นบุคลต้นแบบที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างการทำความดีของสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปี ๒๕๕๒
-ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
-รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาการบริหารการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๑
– ได้รับพระราชทานเหรียญชายแดน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรและเป็นผลดีต่อราชการจากสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
-ได้รับเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จากกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

ด้านการบริหารสถานศึกษา
ผอ.บุญเสริญ สุริยา ยึดหลักธรรมบริหารโรงเรียน “พรหมวิหาร ๔” ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา การบริหารสถานศึกษาต่าง ๆ และสามารถนำพาสถานศึกษาเหล่านั้นได้รับรางวัลมากมาย ได้แก่
-โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘
-โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
-โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๖ “ตามรอยเท้าพ่อ กับ ฮอนด้า” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
-โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ รั้วโรงเรียน” และนโยบายด้านภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด ( Drug – Free ) รับ “ เกียรติบัตรทองคำ” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
-โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๓ จากคุรุสภา
-โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
-โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
-โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ ๑ อำเภอ ๑โรงเรียนในฝัน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
-โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม ๑ วัด ๑ ตำบล ๑ โรงเรียน คนดีศรีเชียงใหม่ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่
– ชมรมเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วงชั้นที่ ๓ – ๔ ประเภทยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๐
-โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้ผ่านการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่ดำเนินการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๐

ขอบคุณ ข้อมูลจากประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ผอ3

Advertisements

About thaveekul

love sea and song

Posted on 11/10/2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: